Deelnemersreglement Fortuna Sittard Loterij

Lucky Seat BV (Hierna: LuckySeat), statutair gevestigd te Amsterdam onder KvK-nummer 73152919 treedt op als uitvoerder van de door de Kansspelautoriteit aan Fortuna Sittard BV verstrekte incidentele kansspelvergunning onder nummer 13270, voor de te organiseren loterij (Hierna te noemen Fortuna Sittard Loterij) ten behoeve van de Jeugdopleiding Fortuna Sittard Academy.

Contactgegevens

Fortuna Sittard BV
Milaanstraat 120
6135 LH Sittard
Telefoon: 046 – 411 34 40
Website: www.fortunasittard.nl
Email: info@fortunasittard.nl

Lucky Seat BV
Entrada 100
1114 AA Amsterdam-Duivendrecht

Artikel 1 Toepasselijkheid deelnemersreglement

Dit deelnemersreglement is van toepassing op de volgende loterij:

  • Fortuna Sittard Loterij waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Jeugdopleiding Fortuna Sittard Academy

Eventuele afwijkingen op dit deelnemersreglement zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meer bepalingen in dit deelnemersreglement nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van het deelnemersreglement volledig van kracht. LuckySeat (als vertegenwoordiger van Fortuna Sittard BV) zal in dat geval nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 2 Voorwaarden deelname

Deelname aan de Fortuna Sittard Loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder en voor rechtspersonen. Aan een minderjarige deelnemer (< 18 jaar) die ten onrechte als meerderjarige aan de Fortuna Sittard Loterij heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 3 Inleg

De prijs van één lot, de inleg genoemd, wordt gecommuniceerd op het fysieke lot (indien en voor zover van toepassing), in diverse publicaties en op de website van de Fortuna Sittard Loterij (luckyseat.fortunasittard.nl). Deze inleg is voor de Fortuna Sittard loterij in 2019: € 4,- per lot.

Artikel 4 Deelname

Een deelnemer kan deelnemen aan de Fortuna Sittard Loterij door een betaling van de inleg ad (€ 4).  Deelnemers kunnen met meerdere loten per trekking deelnemen. Bij het kopen van een lot kent de Fortuna Sittard Loterij de deelnemer een uniek lotnummer toe. Dit lotnummer wordt bekend gemaakt via het fysieke of digitale lot dat de deelnemer ontvangt na betaling van de inleg.

De deelnemer machtigt LuckySeat om namens Fortuna Sittard BV het verschuldigde bedrag van de bankrekening van de betreffende deelnemer te incasseren. De bevestiging van afschrijving geldt als bevestiging van deelname. Indien er geen tijdige of volledige betaling heeft plaatsgevonden vervalt het recht op deelname en het verkrijgen van een prijs. Deelnemen betekent dat deelnemer akkoord gaat met de voorwaarden over het gebruik van persoonsgegevens zoals opgenomen in dit deelnemersreglement.

Artikel 5 Trekking en prijsbepaling

De Fortuna Sittard Loterij kent voor de loterij van 2019 drie trekkingsmomenten. De trekkingsdata worden bekend gemaakt op de website van Fortuna Sittard, www.luckyseat.fortunasittard.nl

Het prijzenpakket van de Fortuna Sittard Loterij bestaat uit diverse (gesponsorde) prijzen, in natura en/of in geld.

Prijzenpakketten worden, voorafgaand aan de trekking, bekend gemaakt via de website (luckyseat.fortunasittard.nl). De trekking wordt uitgevoerd onder toezicht van een notaris, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde en gecertificeerde programmatuur.

Per trekking wordt door een notaris vastgesteld of en dat er gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde programmatuur en dat er alleen betaalde loten in de trekking worden betrokken. De uitkomst van de trekking is een overzicht van lotnummers met bijbehorende prijzen. De notaris stelt vervolgens vast dat alle prijzen uit de prijzenpot zijn toegekend aan de lotnummers. De notaris maakt een proces-verbaal op van de trekking.

Trekkingsdata Fortuna Sittard Loterij

13 april, 21 april en 15 mei 2019

Prijzenpot Fortuna Sittard Loterij

De Fortuna Sittard Loterij heeft per trekking een prijzenpot. Elke trekking bestaat uit maximaal 11.250 loten. Er zijn 3 trekkingen en voor elk van de trekkingen bestaat de prijzenpot uit minimaal het volgende aantal prijzen:

1 x VIP-arrangement ter waarde van € 400, bestaande uit een arrangement voor 2 personen voor een thuiswedstrijd naar keuze inclusief een diner voorafgaand aan de wedstrijd en toegang tot Skybox 54, van waaruit de wedstrijd kan worden bekeken. Na de wedstrijd is er gelegenheid om met een speler op de foto te gaan;

2 x Seizoenkaart(en) ter waarde van maximaal € 230, waarbij de winnaar een stoel kan kiezen uit het vak van zijn voorkeur. Uitgesloten zijn vakken op het deel van de hoofdtribune (Westtribune) dat toegang geeft tot de hospitality ruimtes;

1 x gesigneerd thuisshirt (jubileumshirt) van Fortuna Sittard ter waarde van € 75;

1 x gesigneerd uitshirt (jubileumshirt) van Fortuna Sittard ter waarde van € 75;

1 x het nieuwe Fortuna Sittard vest (gele versie) ter waarde van €35;

1 x het nieuwe Fortuna Sittard vest (groene versie) ter waarde van €35;

3 x een Fortuna Sittard Verrassing Fanpakket bestaande uit verschillende Fortuna fan artikelen ter waarde van € 40;

10 x Fortuna Sittard waardebonnen ter waarde van € 25, te besteden aan tickets bij Fortuna Sittard.

Extra prijzen kunnen eventueel worden toegevoegd aan bovenstaande prijzenpakket.

Artikel 6 Toekenning en uitreiking prijzen

Toekenning van prijzen vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van een definitieve, daadwerkelijk geïncasseerde betaling van het prijswinnende lotnummer. Het prijswinnende lotnummer is geldig, en daarmee opeisbaar tot uiterlijk 12 maanden na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.

De Fortuna Sittard Loterij maakt de prijswinnende lotnummers in ieder geval bekend op haar website (luckyseat.fortunasittard.nl) en kan aanvullend kiezen (mits gegevens bekend zijn) om deelnemers actief te informeren via email, telefonisch of via de Fortuna Sittard Club App.

Prijzen in natura worden in overleg met de winnaar uitgereikt. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen. Geldprijzen worden bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de winnaar. Voor het uitreiken van prijzen zal de deelnemer zijn gegevens bij de aanschaf van een lot kenbaar moeten maken aan de Fortuna Sittard Loterij. Uitbetaling op naam en rekeningnummer van een ander dan de deelnemer vindt niet plaats.

Prijzen worden zelfs in geval van verloren gegane deelnamebewijzen automatisch uitgereikt. De Fortuna Sittard Loterij weet door de aankoop wie de eigenaar is van het lot en zal de prijs aan de eigenaar overhandigen.

Prijzen boven € 449,- worden belast met 30,1 % kansspelbelasting. De Fortuna Sittard Loterij neemt deze belasting bij prijzen in natura voor eigenrekening. Over geldprijzen boven € 449,- is kansspelbelasting verschuldigd. De Fortuna Sittard Loterij houdt de belasting in en draagt deze af aan de Belastingdienst. De Fortuna Sittard Loterij zal de nettoprijs overmaken aan de winnaar.

Artikel 7 Afdracht loterijopbrengst

Tenminste 50% van de loterij-inkomsten zal rechtstreeks ten goede komen aan het goede doel, of de goede doelenorganisatie. In het geval van de Fortuna Sittard Loterij is het goede doel Jeugdopleiding Fortuna Sittard Academy waarmee initiatieven ter bevordering van het jeugdvoetbal van Fortuna Sittard worden ondersteund.

Artikel 8 Afgelasting of uitstel

De Fortuna Sittard Loterij is gerechtigd de loterij geheel of gedeeltelijk af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan niet kan worden gegarandeerd. Het besluit hierover dient vóór de geplande trekking aan de met het toezicht belaste notaris te worden gemeld. Dit besluit wordt per omgaande via de website (luckyseat.fortunasittard.nl) bekend gemaakt. De reeds betaalde inleg wordt aan de deelnemers terugbetaald.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en overmacht

De Fortuna Sittard Loterij is niet aansprakelijk voor schade of nadelen die voortvloeien uit:

  • Onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de deelnemer;
  • Storingen in computer- of andere apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, telefoonlijnen en andere verbindingen;
  • Eventuele onbereikbaarheid van de website, als gevolg van storingen of door derden verrichte handelingen;
  • Het als gevolg van overmacht niet (volledig) of niet tijdig kunnen organiseren van de loterij;
  • Overige door derden verrichte handelingen.

Artikel 10 Klachten

Klachten over de Fortuna Sittard Loterij kunnen schriftelijk worden neergelegd bij de Fortuna Sittard BV. Voor de contactgegevens wordt verwezen naar het begin van dit deelnemersreglement.

Artikel 11 Bescherming persoonsgegevens

In het kader van de deelname door een deelnemer aan Fortuna Sittard Loterij verstrekt de deelnemer persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De namen van deelnemers of prijswinnaars zullen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde bekend worden gemaakt. Noch de Fortuna Sittard Loterij, noch het begunstigde goede doel zal persoonsgegevens bekendmaken aan een derde.

Indien de deelnemer een afwijking constateert ten opzichte van de door hem ingevulde gegevens, dient hij een door hem gewenste correctie schriftelijk kenbaar te maken bij de Fortuna Sittard Loterij.

Artikel 12 Geschillen/jurisdictie

De overeenkomst met de deelnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen, voortkomende uit of verband houdende met overeenkomsten met de deelnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.